Over KVHV: Vlaams-nationalistisch, conservatief en elitevormend.

Als studenten van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond zijn we zelfbewust van onze Vlaamse identiteit. Fierheid ten opzichte van de eigen identiteit vormt het ideale tegengif voor een steeds onpersoonlijker wordende en globaliserende wereld. Wij zijn dan ook van mening dat Vlaanderen een onafhankelijke staat moet vormen in Europa en zich niet langer de wil moet laten opleggen door België. Een eigen staat met een duidelijke leidcultuur voorkomt vervreemding en zorgt voor een sterk ankerpunt om ons in de wereld te profileren. Die leidcultuur wordt gevormd door de katholieke traditie van Vlaanderen en de gedeelde traditie van Europa als bakermat van de westerse beschaving. Ons Vlaams-nationalisme is dus meer dan alleen separatisme, het is vertrekken van de idee dat een staat slechts kan functioneren als haar inwoners zich tot op zeker hoogte met elkaar verbonden voelen door een gemeenschappelijke cultuur.

De politieke filosofie van het KVHV is het conservatisme. Deze stroming, waarvan Edmund Burke één van de voornaamste grondleggers was, heeft eerder uitgangspunten dan werkelijke standpunten. Traditie staat daarin centraal. Elke generatie is maar tot stand gekomen door de erfenis van de vorige generaties. Het is dan ook de taak van een generatie om de erfenis waarop ze gebaseerd is over te dragen aan een volgende. Dat veroorzaakt geen starheid, maar zorgt wel voor een evolutie op basis van gegroeide principes. Het conservatisme is daarom antirevolutionair. Plotselinge veranderingen die niet op de traditie gebaseerd zijn maar op abstracte ideeën en toekomstvisies zorgen voor teveel vervreemding.

Uit dat belang van traditie volgt dat er geoordeeld moet worden. In de eerste plaats over wat nuttig is om over te dragen, in de tweede plaats over hoe men volgens de traditie moet handelen. Normen en waarden die het dagelijkse leven leiden en geïnspireerd zijn op de religieuze moraal, zijn dan ook essentieel. Het respect voor hoge cultuur, waarin de principes van onze beschaving en haar traditie tot uiting komen, zorgt voor de overdracht van het verleden over het heden naar de toekomst.

Het KVHV heeft binnen het kader van het Vlaams-nationalisme en conservatisme een diversiteit aan meningen in zich. Het continue debat tussen studenten en oud-studenten, filosofisch en pragmatisch ingestelden, minimalisten en maximalisten is van existentieel belang wil KVHV niet verschralen of zich verengen. Interne discussie daagt iedereen uit om zijn standpunten sterk te onderbouwen en waar nodig te nuanceren. Als Verbonders herkennen en erkennen we de onderlinge verschillen, maar kunnen ons allen scharen achter de basispijlers van het KVHV. Schachten worden geacht zich gedurende het jaar inhoudelijk te vormen door het bijwonen van debatten en lezingen, maar ook door het lezen van relevante teksten. De bedoeling daarvan is geenszins het gelijktrekken van meningen, maar het moet zorgen dat iedereen vanuit een stevige conservatieve basis de concrete politieke realiteit kan benaderen.

Het Verbond is geen massabeweging. Wij trachten onze invloed op de samenleving toch zo groot mogelijk te maken door middel van elitevorming. Onze werking is erop afgesteld om generaties intellectuele, beschaafde studenten te vormen die tijdens en na hun studententijd leidinggevende functies kunnen bekleden in de maatschappij. Door aanhoudende trouw aan de principes van het KVHV en levenslange verbondenheid met het Verbond en haar leden na het afstuderen proberen we als relatief kleine vereniging toch druk uit te oefenen ter verwezenlijking van onze idealen.

Onze basisprincipes kunnen samengevat worden in vier woorden waarnaar de naam ‘Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond’ al verwijst:

Religio
(Katholiek)
De levensbeschouwelijke grondslag van onze studentenvereniging is zoals de naam al zegt het katholicisme. Dit biedt de morele grondslag voor ons conservatisme en kan dan ook als de belangrijke traditie gezien worden voor de hedendaagse samenleving.

Patria
(Vlaams)
Ons vaderland is Vlaanderen en vanuit dit kader benaderen wij de wereld. Wij werken niet alleen aan de wording van een eigen staat, maar tevens aan een vaderland met een leidcultuur waar we fier op kunnen zijn.

Scientia
(Hoogstudenten)
Wij bestaan uit studenten van universiteit en hogeschool. Vermits wij geen grijze muizen willen kweken richten onze activiteiten zich op het aanvullen van het academische curriculum op basis van onze principes. Debatten en lezingen vormden daar het hoofdonderdeel van, met daarnaast ook discussieavonden.

Amicitia
(Verbond)
Broederschap dragen wij hoog in het vaandel. ‘Verbonden’ zijn betekent er voor elkaar staan. Niet alleen in het hier en nu, maar door onze levenslange verbondenheid ook na de studies en voor zowel studenten als oud-studenten. Dat uit zich tijdens onze regelmatige cantussen en clubavonden, die steeds stijlvol verlopen.